Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Andre Peter

Peters andre brev er skrevet til ‘dem som har den samme dyrebare tro som jeg har.’ Dette er Paktens 61. bok og den antas å være skrevet bare kort tid etter den første, mens Peter ennå var i Babylon. Bortsett fra dette hører vi lite om Peters forkynnelse i Babylon. Begge disse bøkene er skrevet før storbrannen i Rom som medførte en rekke forfølgelser for de kristne, ikke bare i Rom, men over hele den daværende verden. Det var fordi de nektet å delta i avgudsdyrkelse, krigshandlinger, keisertilbedelse osv. Det var under disse forfølgelsene Johannes’ bror Jakob ble halshugget av Herodes  GJE 12,2 og Peter kastet i fengsel.  GJE 12,3  I likhet med Paulus forsøker Peter å demme opp mot falsk forkynnelse, samtidig som han understreker at Guds løfter ikke vil utebli, samme hvor stor skepsis menneskene skal være i besittelse av i de siste tider. Peter forklarer også de forhold som skal rå når Jehovahs dag når sitt klimaks.

Andre Peter
1 kapittel

Et troverdig vitne

Hilsener  (1,1-2)

Fra Simon Peter, en Jesu Kristi slave og apostel, til dem som har fått en like dyrebar tro som jeg har — ved den rettferdighet som er fra Gud og fra vår Redningsmann Jesus Kristus.

Nåde og fred være med dere i rikt mål gjennom korrekt kunnskap om Gud, og Jesus, Herren.

Tro og livsførsel  (1,3-11)

Ved sin guddommelige kraft har han gitt oss alt til et liv i gudsfrykt og korrekt kunnskap om ham som kalte oss til sin herlighet og prakt.

Ved dette har vi fått det største og mest dyrebare løftet — det å få del i den guddommelige natur og å slippe den fordervelse som kommer av verdens begjær.

Nettopp på grunn av dette må dere la alle deres gjøremål bli styrt av deres tro med lovprisning og kunnskap.

Kunnskapen fører til måtehold, måtehold fører til utholdenhet og utholdenheten til gudsfrykt.

Gudsfrykten fører til omsorg for brødrene, og omsorgen for brødrene til kjærlighet.

For hvis dere har rikelig av dette, skal dere verken bli uvirksomme eller være uten frukter i deres korrekte kunnskap om Herren Jesus Kristus.

Den av dere som mangler dette, er blitt blind. Han har lukket øynene og glemt at han har fått renselse fra sine tidligere synder.

10 Derfor, brødre, skal dere med enda større iver befeste deres kall og utvelgelse. For hvis dere gjør dette, skal dere aldri mer snuble.

11 Slik skal dere være rikelig utstyrt til å komme inn i vår Herres og Redningsmanns Jesu Kristi tiders rike.

En gammel mann  (1,12-15)

12 Likevel vil jeg ikke la være å minne dere på denne livsstilen, selv om dere kjenner den og er befestet i den sannheten dere har hos dere.

13 Og jeg synes det er rett, så lenge jeg er i dette teltet, å holde dere våkne og minne dere på dette, for at dere ikke skal glemme det.

14 Jeg vet at snart skal dette teltet bli tatt ned. Det har også Herren Jesus Kristus vist meg.

15 Men jeg vil likevel gjøre mitt ytterste for at dere etter min bortgang alltid skal ha dette i minne.

Pålitelige ord  (1,16-21)

16 Vi fulgte ikke smarte myter da vi kunngjorde vår Herre Jesus Kristi kraft og nærvær for dere, for vi har vært øyenvitner til hans storhet.

17 For han mottok ære og herlighet fra Gud, vår Far, ved at en røst med majestetisk herlighet sa: ‘Dette er min kjære Sønn som jeg har gitt min fullmakt! MAT 17,5 

18 Denne røsten som kom fra himlene, hørte jeg selv da vi var på det hellige fjellet.

19 Derfor er det profetiske ord befestet i oss. Og det gjør dere vel i å holde fast ved, for som en fakkel lyser det opp et mørkt sted til grålysningen og dagen kommer, og Morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

20 Men fremfor alt dette skal dere vite at ingen profeti i Skriften er av egen tolkning.

21 For en profeti har aldri blitt båret frem etter et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet ved Den hellige ånd.

Andre Peter
2 kapittel

Dommen over de ugudelige

Falske profeter  (2,1-3)

Men også falske profeter stod frem blant folket slik også falske lærere står frem blant dere. Med bedrag innfører de ødeleggende vranglære, og de fornekter i tillegg den Overherre som har frikjøpt dem. Slik påfører de seg selv en brå ødeleggelse!

Mange skal følge etter dem mot ødeleggelsen, og på grunn av slike som dem skal sannhetens vei bli spottet.

Med grådighet og oppdiktet lære drar de omkring, og de har lenge hatt dommen hengende over seg. Deres ødeleggelse skal ikke slumre.

Falske forkynnere  (2,4-11)

For Gud sparte ikke engang budbringerne da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overlot dem i mørkets lenker der de skal holdes i varetekt inntil dommen.

Heller ikke sparte han den gamle verden, men han bevarte Noah, en av åtte, fordi han forkynte rettferdighet, da han lot vannflommen komme over den ugudelige verden.

Han la også byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til ødeleggelse. Og han gjorde dem til eksempler for dem som senere var ugudelige.

Og han befridde den rettferdige Lot som led kvaler under de ondes utsvevende livsførsel.

Som rettferdig bodde han blant dem, og den rettferdige sjelen så og hørte deres lovløse gjerninger dag etter dag.

Men HERREN* vet hvordan han skal befri den gudelige fra prøvelser, og han holder den urettferdige i forvaring til dommens dag.  *JHVH

10 Det gjelder spesielt dem som lever etter kjøttets urene lyster og forakter all myndighet. De er overmodige og egenrådige, og de er ikke redde for å spotte hans herlighet.

11 Selv ikke budbringerne som er større i styrke og kraft enn det de er, bærer frem spottende anklager mot dem fremfor HERREN.*  *JHVH

Ondskapens lønn  (2,12-17)

12 Disse fysiske er som ufornuftige villdyr født til å bli fanget og fortært. De spotter, de er uvitende og de korrumperer seg selv til ødeleggelse.

13 De skal få urettferdighetens lønn! — De gleder seg daglig i lyst og luksus! — De er som skamflekker og byller! — De fråtser i egne utskeielser, og de vil feste med dere!

14 De har øyne som er fulle av hor! — De kan ikke legge av seg synden! — De forfører vaklende sjeler! — De er opplært i grådighet! — De er fordømmelsens barn!

15 De har forlatt den rette vei og gått seg vill! De har fulgt i Beors sønn Bileams fotspor, han som elsket urettferdighetens lønn.

16 Han ble irettesatt for sine ugjerninger av et stumt esel som talte med et menneskes røst og stanset profetens vanvidd.

17 De er som uttørkede vannkilder — som flyktige skyer i storm! Det dypeste mørke blir deres i tider!

Fordervelsens slaver  (2,18-22)

18 Ved å tale svulstige og tomme ord forfører de på grunn av kjøttets begjær og løsaktighet dem som virkelig hadde unnsluppet, til å fortsette i sin villfarelse.

19 De forkynner frihet, men de er selv fordervelsens slaver! For det en ligger under for, er han også slave under.

20 For dem som har unnsluppet denne verdens urenheter gjennom korrekt kunnskap om vår Herre og Redningsmann Jesus Kristus, og igjen blir innviklet i dens tomhet, blir det verre på slutten enn det var fra begynnelsen.

21 For det ville vært bedre for dem om de ikke hadde hatt korrekt kunnskap, enn å ha hatt korrekt kunnskap og så vendt seg bort fra det hellige budet som ble overlevert dem.

22 Det er gått med dem slik det heter i ordspråkene: ‘Hunden har vendt tilbake til sitt eget spy. ORD 26,11 Og: ‘Selv et nybadet svin velter seg i gjørmen.

Andre Peter
3 kapittel

Jehovahs dag

Guds løfte  (3,1-9)

Kjære, dette er det andre skrivet jeg med glede skriver til dere. De skal være påminnelser til å holde deres rene sinn våkne.

For jeg vil at dere skal minnes de ord som i tidligere tider ble talt ved de hellige profetene, og de bud som blir gitt av vår Herre og Redningsmann ved hans apostler.

Først og fremst skal dere vite at i de siste dager skal mange spottere stå frem slik de selv finner for godt.

Og de skal spørre: “Hvor ble det av løftet om hans nærvær? — Helt siden våre fedre falt i søvn, fortsetter alt slik det har vært fra skapelsens begynnelse.”

Men med vilje glemmer de at himlene fra gammelt av ble til ved Guds ord, og at også jorden steg frem fra vannet.

Det var dette vannet som gjorde at den daværende verden ble ødelagt av en flom.

Men himlene og jorden skal ved det samme ordet bli spart til den kommende ilden som på dommens dag skal ødelegge de onde menneskene.

Men, kjære, glem ikke dette ene at for HERREN* er én dag som tusen år og tusen år som én.  *JHVH

Men HERREN* er ikke treg ifølge løftet, slik noen regner for treghet. Men han har tålmodighet med oss for han vil ikke at noen skal bli ødelagt, men at alle skal komme til anger.  *JHVH

Jehovahs dag  (3,10-13)

10 Men HERRENs* dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med kraftige hvininger og elementene skal bli oppløst som av brennende hete, og jordens gjerninger skal brenne opp av seg selv.  *JHVH

11 Fordi alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere ikke da leve som hellige og gudfryktige?

12 Vent på og fremskynd dagen for HERRENs* nærvær. For på den dagen skal himlene brenne opp, og elementene skal smelte som av brennende hete.  *JHVH

13 Men etter hans løfter ser vi frem til nye himler og en ny jord der rettferdighet skal bo.

Peters avskjed  (3,14-18)

14 Derfor, kjære, fordi dere ser frem til dette og ønsker å fremskynde det, bli da funnet i fred av ham uten flekk eller lyte.

15 Regn Herrens tålmodighet som deres redning, slik også vår kjære bror Paulus, etter den visdom som er gitt ham, har skrevet.

16 I alle sine skriv taler også han om det. Men noe er vanskelig å forstå, og det er noen ulærde og ubefestede som dermed forvrenger også resten av Skriften til sin egen ødeleggelse.

17 Derfor, kjære, fordi dere allerede vet dette, så vær på vakt så ingen blir ført på avveier sammen med disse ugudelige og dermed faller bort fra deres trygge stilling.

18 Men voks i nåde og i kunnskap om vår Herre og Redningsmann Jesus Kristus. For æren tilhører ham, både nå og på tidenes dag! Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.