Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Andre tessaloniker

Ikke bare skrev Paulus sitt aller første brev til menigheten i Tessalonika, men også sitt andre, Paktens 46. bok. Dette brevet skrev han bare noen måneder etter det første, mens han ennå oppholdt seg i Korint. Her viser Paulus hvilke forhold som skal åpenbares for menneskene før Kristi nærvær. Han skriver om det store frafallet og om syndens menneske.  2TE 2,4 Legg merke til at Paulus her også advarer mot Den lovløse og mot å bli forført av det han kaller ‘løgnens under.’ Her forklarer Paulus også i 2TE 1:9 utvetydig hva det vil si å gå tapt i tider:
Deres straff skal bli en tiders utslettelse borte fra Herrens nærvær, hans herlighet og styrke.
Hvor blir det da av ‘den udødelige sjelens tiders pine i et tiders brennende helvete?’ Videre formaner Paulus menigheten om å holde fast ved troen og arbeide natt og dag. Det er her Paulus sier:
Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.
Paulus er også ganske krass mot dem som ikke vil adlyde de ord han formaner menigheten med:
‘Hvis noen ikke vil adlyde våre ord i dette skrivet, så merk dere det, for da skal dere ikke ha fellesskap med ham.

Andre tessaloniker
1 kapittel

Guds dom og herlighet

Hilsen  (1,1-3)

Fra Paulus, Silvanus og Timoteus til tessalonikernes menighet ved Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Nåde og fred være med dere ved Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Guds rettferdige dom  (1,3-5)

Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, og det med rette, for deres tro blir stadig fastere, og den kjærligheten som dere alle har for hverandre, er i overflod.

Derfor skryter vi i Guds menigheter av deres utholdenhet og tro gjennom alle de forfølgelsene og trengslene dere har måttet lide.

Dette viser at Guds dom er rettferdig ved at dere blir funnet verdige til det Guds rike som dere har måttet lide for.

Herrens herlighet  (1,6-7)

Fordi Gud er rettferdig, skal han gjengjelde hver den som plager dere med trengsler.

For den som er blitt plaget, skal finne lindring når Herren Jesus åpenbarer seg på himlene sammen med sine mektige budbringere.

Herrens straff  (1,8-10)

Med flammende ild skal han straffe dem som ikke kjenner Gud eller som ikke vil lytte til budskapet om Jesus Kristus.

Deres straff skal bli en tiders utslettelse borte fra Herrens nærvær, hans herlighet og styrke.

10 Det vil skje når han kommer for å herliggjøre sine hellige. Da skal han bli lovprist av alle som trodde på vår vitneforklaring og satt sin tiltro til den dagen.

Guds og Herrens nåde  (1,11-12)

11 På grunn av dette ber vi alltid for dere, for at Gud skal finne dere verdige etter kallet til å fullføre denne gode gjerningen med alle fullmakter i kraft av deres tro.

12 For Herren Jesu Kristi navn skal bli herliggjort av dere ved Guds og Herren Jesu Kristi nåde.

Andre tessaloniker
2 kapittel

Det store frafallet

Fordervelsens sønn  (2,1-6)

Men vi ber dere, brødre, angående vår Herre Jesu Kristi nærvær og vår samling med ham:

Bli ikke så lett urolige i deres sinn verken av påstander, eller av noen ånd, eller av noe ord, eller av noe skriv om at Kristi dag er nær.

La dere ikke bli forført på noen måte, for den kommer ikke uten at frafallet først har funnet sted. Da skal syndens menneske bli åpenbart, han som er fordervelsens sønn!

Han er den som står imot og opphøyer seg over alt som er av Gud, eller som blir tilbedt. Han sitter selv som Gud i Guds helligdom og viser seg frem som om han er Gud.

Dere husker at jeg har fortalt dere dette også tidligere.

Og nå vet dere hva som holder igjen. Men det skal bli åpenbart når tiden er inne.

Den lovløse  (2,7-8)

For lovløshetens mysterium er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at han som holder igjen, skal holde igjen inntil han blir tatt bort.

Da skal den lovløse bli åpenbart, ham som Herren skal fortære med sin munns ånd og tilintetgjøre når han tilkjennegir sitt nærvær.

Satans forførende løgner  (2,9)

Den lovløses nærvær er av Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under.

Alle som har trodd på løgnen  (2,10-12)

10 Men alle som lar seg forføre til urett, skal bli utslettet fordi de ikke hadde kjærlighet til å ta imot sannheten så de kunne blitt reddet.

11 På grunn av dette skal Gud la en villfarelsens virksomhet komme over dem — og de skal tro løgnen!

12 Da skal han dømme alle som ikke ville tro på sannheten, men fant glede i det som var urett.

Stå fast i sannheten  (2,13-17)

13 Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre. Og dere er elsket av HERREN,* for fra begynnelsen av har Gud utvalgt dere til redningen ved å helliggjøre deres ånd fordi dere har trodd på sannheten.  *JHVH

14 Derfor kalte han dere ved vårt budskap for at dere skulle vinne frem til Herren Jesu Kristi herlighet.

15 Derfor, brødre, hold ut! Grip de overleveringene vi har undervist dere i, enten det er gjennom våre ord eller våre skriv.

16 Måtte så Herren Jesus Kristus selv, og også Gud, vår Far, de som har elsket oss, gi oss tiders trøst gjennom det gode håp om deres nåde.

17 Og måtte de oppløfte deres hjerter og styrke dere alle til gode ord og gjerninger.

Andre tessaloniker
3 kapittel

Til avslutning

Herren er trofast  (3,1-5)

Til slutt, brødre, be om at HERRENs* ord må få fritt løp og bli æret, slik det også blir blant dere.  *JHVH

Måtte dere bli skånet for urimelige og onde mennesker, for ikke alle har tro.

Men Herren er trofast. Han vil styrke dere og bevare dere fra den onde.

Vi har den tillit til dere ved Herren at dere gjør, og vil gjøre, det som vi har befalt dere.

Og måtte Herren lede deres hjerter til Guds kjærlighet og til utholdenheten med Kristus.

Den som ikke vil arbeide  (3,6-13)

Så befaler vi dere, brødre, ved Herren Jesu Kristi navn, om å holde avstand til en bror som oppfører seg upassende i forhold til de overleveringer vi har gitt dere.

For dere vet hvordan dere bør følge oss, for vi oppførte oss ikke upassende blant dere.

Ingen av oss åt brødet gratis hos dere, men vi arbeidet hardt og strevde natt og dag for ikke å være til byrde for noen.

Ikke fordi vi ikke hadde rett til det, men vi ville gi dere et eksempel til etterfølgelse.

10 Det var også fordi vi hadde gitt dere denne befalingen: ‘Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete!

11 Men vi hører at det er noen blant dere som oppfører seg upassende og ikke vil arbeide, men bare blander seg opp i andres saker.

12 De som er slik, befaler og formaner vi å arbeide i stillhet og å ete sitt eget brød.

13 Men dere, brødre, bli aldri trette av å gjøre godt.

Den som ikke vil adlyde  (3,14-16)

14 Hvis noen ikke vil adlyde våre ord i dette skrivet, så merk dere det, for da skal dere ikke ha noe fellesskap med ham.

15 Likevel skal dere ikke betrakte ham som en fiende, men irettesette ham som en bror.

16 Måtte så Herren selv gi dere fred, alltid, for alle og på alle måter. Herren være med dere alle.

Paulus’ kjennetegn  (3,17-18)

17 Dette er en hilsen fra Paulus med min egen hånd. Det skal være et tegn i alle mine skriv. Slik som dette skriver jeg:

18 Herren Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2022 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.