Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Hosea

Hosea
1 kapittel

Profeten Hosea virker i tiden fra Ussias til Esekias og taler særlig mot de ti stammer, 1. Han ekter efter Herrens befaling en horkvinne, som føder ham tre barn; dem gir han, likeledes efter Herrens befaling, navnene Jisre'el, Lo-Ruhama og Lo-Ammi. Med dette vil Herren ha sagt at Israel, hans ektehustru, er ham utro, og at han derfor vil ødelegge dets rike, ikke mere miskunne sig over det og ikke lenger kjennes ved det, 2-9. Allikevel vil Herren engang atter ta det til nåde, gjøre det meget tallrikt, forløse både det og Juda og forene dem begge til ett folk. Disse løfter sikter til Messias' tid, 10.11; kap. 2,1.

Herrens ord som kom til Hoseas, Be'eris sønn, i de dager da Ussias, Jotam, Akas, Esekias var konger i Juda, og da Jeroboam, Joas' sønn, var konge i Israel.

Da Herren begynte å tale til Hoseas, sa Herren til ham: Gå og få dig en horkvinne og horebarn! For landet driver hor og følger ikke mere Herren.  5 Mos 31,16   Dom 2,17   Esek 16,15-34   Dan 3,1 

Da gikk han og ektet Gomer, Dibla'ims datter, og hun blev fruktsommelig og fødte ham en sønn.

Og Herren sa til ham: Kall ham Jisre'el! For om en liten stund vil jeg hjemsøke Jisre'els blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømmet i Israels hus;  1 Kong 21,1   2 Kong 9,16-20   2 Kong 10,1-11 

og det skal skje på den dag at jeg sønderbryter Israels bue i Jisre'els dal.

Og hun blev atter fruktsommelig og fødte en datter, og han sa til ham: Kall henne Lo-Ruhama! For jeg vil ikke mere miskunne mig over Israels hus, så jeg skulde tilgi dem;*  *Lo-Ruhama: den som ikke får miskunn.

men over Judas hus vil jeg miskunne mig, og jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud; jeg vil ikke frelse dem ved bue eller sverd eller krig, ved hester eller ryttere.  Jes 30,15-17   Jes 35,4   Jes 40,9 

Da hun hadde avvent Lo-Ruhama, blev hun atter fruktsommelig og fødte en sønn.

Og han sa: Kall ham Lo-Ammi! For I er ikke mitt folk, og jeg vil ikke tilhøre eder.*  *Lo-Ammi: ikke mitt folk.

10 Men allikevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand, som ikke lar sig måle eller telle, og det skal skje: På det sted hvor det blev sagt til dem: I er ikke mitt folk, skal det sies til dem: Den levende Guds barn!  1 Mos 13,16   1 Mos 15,5   1 Mos 22,17   Hos 2,23   Rom 9,25-26   1 Pet 2,10 

11 Og Judas barn og Israels barn skal fylke sig sammen og ta sig en høvding og dra op av landet; for stor er Jisre'els dag.  Jes 11,12   Jer 3,18   Esek 37,22   Mi 2,12 

Hosea
2 kapittel

Profeten formaner Israel til å avstå fra sitt horelevnet (sin avgudsdyrkelse) og truer med at Herren ellers vil frata det de goder hvormed han har velsignet det, og som det nu tilskriver sine avguder og misbruker til deres tjeneste, og gi det selv til pris for fremmede folk, forat det ved denne straff skal lære avgudenes vanmakt å kjenne og lenges tilbake til ham, 2-13. Derefter skal han ved kjærlighet og godhet føre det til full omvendelse og oprette en evig pakt med det, gi det fullkommen fred og velsigne det med en rik fylde av timelige goder, 14-23.

Si da til eders brødre: Ammi! Og til eders søstre: Ruhama! [HSE 2,1 er i trykte bøker plassert på slutten av kapittel 1.]  1 Pet 2,10 **  *Ammi: Du mitt folk!Note Ruhama: Du som har fått miskunn! 1 Pet 2,10.

Gå i rette med eders mor, gå i rette med henne! For hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes mann. Få henne til å ta sine horeminer bort fra sitt ansikt og sine utuktige fakter fra sine bryster,  Hos 4,5 

forat jeg ikke skal klæ henne naken og stille henne frem som hun var den dag hun blev født, og gjøre henne lik en ørken, et tørt land, og la henne dø av tørst!  Esek 16,4 

Og hennes barn vil jeg ikke miskunne mig over; for de er horebarn.

For deres mor har drevet hor, hun som fødte dem, har båret sig skammelig at - hun sa: Jeg vil gå efter mine elskere, de som gir mig mitt brød og mitt vann, min ull og mitt lin, min olje og min vin.  Jer 44,17   Mi 1,7 

Se, derfor stenger jeg din vei med torner; jeg reiser en mur foran henne, så hun ikke finner sine stier;  Job 3,23   Klag 3,7-9 

når hun løper efter sine elskere, skal hun ikke nå dem, når hun søker dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun si: Jeg vil vende tilbake til min første mann; for dengang hadde jeg det bedre enn nu.

Hun skjønte ikke at det var jeg som gav henne kornet og mosten og oljen, og som gav henne sølv og gull i mengdevis, som de brukte til Ba'al.  Esek 16,19 

Derfor vil jeg ta mitt korn tilbake, når dets tid kommer, og min most, når tiden er inne, og jeg vil ta bort min ull og mitt lin, som tjener til å skjule hennes blusel.

10 Ja, nu vil jeg avdekke hennes visne kropp for hennes elskeres øine, og ingen skal rive henne ut av min hånd.

11 Og jeg vil gjøre ende på all hennes glede, hennes fester, hennes nymåner og hennes sabbater og alle hennes høitider.

12 Og jeg vil ødelegge hennes vintre og hennes fikentre, hvorom hun har sagt: De er min horelønn, som mine elskere har gitt mig. Og jeg vil gjøre dem til skog, og markens dyr skal ete dem.  3 Mos 26,22   Sal 80,14   Jes 7,23   Mi 1,7 

13 Og jeg vil hjemsøke henne for de dager da hun brente røkelse for Ba'alene og prydet sig med nesering og halssmykke og gikk efter sine elskere, men glemte mig, sier Herren.  Sal 106,21   Jes 17,10   Jer 2,32   Hos 8,14 

14 Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne,  Dom 19,3   Jes 40,2 

15 og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi henne hennes vingårder igjen og gjøre Akors dal til en håpets dør for henne; og hun skal takke der, som i sin ungdoms dager, som den dag hun drog op fra Egyptens land.  2 Mos 15,1-21   Jos 7,24-26 **  *dal: Jos 7,24.26.Note der: hun skal takke Herren for de velgjerninger hvormed han i Kana'an mottar henne.

16 Og det skal skje på den dag, sier Herren, at du skal rope: Min mann! Og du skal ikke mere rope til mig: Min Ba'al!

17 Og jeg vil ta Ba'alenes navn bort fra hennes munn, og de skal ikke mere nevnes ved navn.  2 Mos 23,13   5 Mos 12,3   Sal 16,4 

18 Og jeg vil den dag gjøre en pakt for dem med markens dyr og himmelens fugler og jordens kryp; og bue og sverd og krig vil jeg sønderbryte og utrydde av landet, og jeg vil la dem bo i trygghet.  Job 5,23   Sal 46,10   Jes 11,6-9   Jes 65,25   Esek 34,25   Mi 4,3-4 

19 Og jeg vil trolove mig med dig for evig tid; jeg vil trolove mig med dig i rettferdighet og rett, i miskunhet og barmhjertighet,  Esek 16,8   Ef 5,25 

20 og jeg vil trolove mig med dig i trofasthet, og du skal kjenne Herren.

21 Og det skal skje på den dag at jeg vil bønnhøre, sier Herren, jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden,

22 og jorden skal bønnhøre kornet og mosten og oljen, og de skal bønnhøre Jisre'el.

23 Og jeg vil plante henne for mig i landet og miskunne mig over Lo-Ruhama, og jeg vil si til Lo-Ammi: Du er mitt folk, og det skal svare: Min Gud!  Hos 1,6-9 **  *henne: Israel.

Hosea
3 kapittel

Profeten kjøper og ekter på Herrens befaling en kvinne som tross sin manns kjærlighet er ham utro, og holder henne i lang tid borte fra alt samkvem med sig selv og med andre menn. Med dette vil Herren ha sagt at Israel, som han har løskjøpt fra trældommen i Egypten og optatt i sin pakt, men som har lønnet hans kjærlighet med å dyrke fremmede guder, i lang tid skal leve både uten samfund med ham og uten avgudsdyrkelse, 1-4. Men i de siste dager skal det omvende sig til Herren og til sin rettmessige konge (Davids sønn, Messias), 5.

Og Herren sa til mig: Gå atter bort og elsk en kvinne som er elsket av sin venn og allikevel driver hor, likesom Herren elsker Israels barn, men de vender sig til andre guder og elsker rosinkaker!  Hos 1,2 **  *rosinkaker: d. e. den lokkende avgudsdyrkelse.

Da kjøpte jeg mig en slik kvinne for femten sekel sølv og en homer bygg og en letek bygg.*  *letek: en letek var en halv homer.

Og jeg sa til henne: I mange dager skal du få sitte alene, uten å drive hor og uten å ha med nogen mann å gjøre; og jeg skal bære mig likedan at mot dig.

For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder.  1 Mos 31,19   2 Krøn 15,3 

Derefter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager.  1 Mos 49,1   3 Mos 26,40-46   5 Mos 4,29   Jer 30,9-21   Jer 31,12   Esek 34,23-31   Luk 1,69 *****  *dager: 1 Mos 49,1.

Hosea
4 kapittel

Hoseas refser Israels folk for de mange stygge synder som det idelig gjorde sig skyldig i, og truer det og særlig dets prester, som gjorde sig en næringsvei av folkets synder, med Guds hårde straff, 1-14. Han advarer Juda mot å bære sig at likesom Israel, som til straff for sin gjenstridighet skal føres til et fremmed land, 15-19.

Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.

De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.

Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes.  Sef 1,3 

Allikevel må ingen gå i rette med nogen annen eller refse ham; for ditt folk er lik dem som tretter med en prest.  4 Mos 16,3-4   5 Mos 17,12 

Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med dig om natten, og jeg vil tilintetgjøre din mor.  Hos 2,2 

Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.  1 Sam 15,26 

Jo flere de blev, dess mere syndet de mot mig; deres ære vil jeg skifte om til skam.

Av mitt folks synd lever de, og efter deres misgjerning higer de.*  *de: Prestene nærer sig av syndofferne og ønsker derfor at folket skal synde rett meget.

Derfor skal det gå med presten som med folket, og jeg vil hjemsøke ham for hans ferd og gi ham like for hans gjerninger.  Jes 24,2   Matt 15,14 

10 De skal ete og ikke bli mette, de skal drive utukt og ikke utbrede sig; for de har holdt op å akte på Herren.  3 Mos 26,26   Mi 6,14 

11 Hor og vin og most tar forstanden bort.

12 Mitt folk spør sitt trestykke til råds, og dets kjepp gir det svar; for utuktens ånd har forvillet dem, så de driver hor og ikke vil stå under sin Gud.  Hos 5,4 

13 På fjelltoppene ofrer de, og på haugene brenner de røkelse under eker og popler og terebinter, fordi skyggen der er god; derfor driver eders døtre hor, og eders sønnekoner gjør sig skyldige i ekteskapsbrudd.  Jes 57,5-7   Esek 6,13   Esek 20,28 

14 Jeg vil ikke hjemsøke eders døtre for deres hor, eller eders sønnekoner for deres ekteskapsbrudd; for mennene går selv avsides med horkvinnene og ofrer med skjøgene. Således går det uforstandige folk til grunne.

15 Om enn du, Israel, driver hor, så må ikke Juda gjøre sig skyldig i sådant! Gå ikke til Gilgal og dra ikke op til Bet-Aven og sverg ikke: Så sant Herren lever!  1 Kong 12,29   Hos 10,5-15   Am 5,5   Am 8,14   Sef 1,5 ****  *Bet-Aven: d. e. Betel; Hos 10,5.15. Am 5,5. 1 Kong 12,29.Note ikke: på samme tid; Am 8,14. Sef 1,5.

16 For Israel er som en ustyrlig ku; men nu skal Herren la dem beite som lam på den vide mark.

17 Efra'im er bundet til avgudsbilleder; la ham fare!

18 Deres rus er forbi; utukt har deres skjold drevet, høit har de elsket det som skammelig er.  Sal 47,10 **  *skjold: d. e. høvdinger; Sal 47,10.

19 Et stormvær griper dem med sine vinger, og de skal bli til skamme med sine offer.  Sak 5,9-11 **  *vinger: Israel skal bortføres av den assyriske konge.

Hosea
5 kapittel

Israels prester, kongehus og folk er for sin avgudsdyrkelses skyld hjemfalt til dommen, og likeså Juda. Forgjeves skal de søke Herren med offer; han vil legge Efra'im øde og utøse sin vrede også over Judas fyrster, fordi de har deltatt i dets frafall. Hverken den assyriske konge, hos hvem Efra'im har søkt hjelp i den elendighet som Guds dommer har ført over det, eller nogen annen vil kunne frelse det. Herren venter på at det ved sin nød skal drives til å erkjenne sin synd og søke ham, og det skal også skje, 1-15.

Hør dette, I prester, og gi akt, du Israels hus, og du kongehus, vend øret til! For eder gjelder dommen; for en snare har I vært på Mispa og et utspent nett på Tabor.  Hos 9,8 

De er falt dypt i en mangfoldighet av forvillelser; men jeg skal tukte dem alle.  Hos 9,9 

Jeg kjenner Efra'im, og Israel er ikke skjult for mig; for nu har du drevet utukt, Efra'im! Israel er blitt urent.  Jer 16,17   Hos 6,10   Hos 7,2 

Deres gjerninger tillater dem ikke å vende om til sin Gud; for de har en utuktens ånd i sitt indre, og Herren kjenner de ikke.  Jer 4,22   Jer 9,2   Hos 4,12 

Og Israels stolthet skal vidne mot det like i dets åsyn, og Israel og Efra'im skal omkomme for sin misgjernings skyld; også Juda skal omkomme med dem.  Hos 7,10 

Med sine får og okser skal de gå for å søke Herren, men ikke finne ham; han har dradd sig bort fra dem.  Ordsp 1,28   Esek 10,18-22   Mi 3,4 

Mot Herren har de båret sig troløst at, for de har født uekte barn; nu skal nymånen fortære både dem og alt det de eier.  Jer 3,20-24 **  *nymånen: som de feiret på hedensk vis.

Støt i basun i Gibea, i trompet i Rama! Blås alarm i Bet-Aven! Fienden er efter dig, Benjamin!  Hos 4,15 **  *Bet-Aven: Hos 4,15.

Efra'im skal bli til en ørken på straffens dag; blandt Israels stammer har jeg kunngjort hvad sikkert vil skje.  Hos 10,6 

10 Judas fyrster er blitt lik dem som flytter markeskjell; over dem vil jeg utøse min harme som vann.  5 Mos 19,14   5 Mos 27,17   Ordsp 22,28 

11 Efra'im blir undertrykt, knust ved dom; for han fant for godt å følge menneskers bud.  1 Kong 12,28   1 Kong 16,32 

12 Og jeg er som møll for Efra'im og som råttenhet for Judas hus.

13 Da Efra'im så sin sykdom og Juda sitt sår, da gikk Efra'im til Assur og sendte bud til kong Jareb; men han skal ikke kunne helbrede eder, og eders sår skal ikke bli lægt.  Hos 7,11   Hos 8,9   Hos 10,6 ***  *Jareb: den stridbare, Assyrias konge; Hos 10,6.

14 For jeg er som en løve mot Efra'im og som en ungløve mot Judas hus; selv sønderriver jeg og går min vei; jeg bærer byttet bort, og det er ingen som frelser.  5 Mos 32,39   Hos 13,7 

15 Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner sig skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete efter mig.  3 Mos 26,40   Sal 32,5   Sal 78,34 

Hosea
6 kapittel

I sin nød skal israelittene tilskynde hverandre til å vende om til Herren, forvisset om at han i så fall snart vil gjenopreise og velsigne dem, 1-3. For deres mangel på sann kjærlighet har han tuktet dem hårdt. Han krever kjærlighet og gudskunnskap fremfor alle offer, men de har brutt pakten med ham; Efra'im er fullt av skammelige misgjerninger og avskyelig avgudsdyrkelse, 4-10. Også Juda skal få sin straff, når Herren ved sine dommer gjør ende på sitt folks fangenskap, 11.

Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har sønderrevet, men han vil også læge oss; han slo, men han vil også forbinde oss.  5 Mos 32,39   Job 5,18 

Han vil gjøre oss levende efter to dager; på den tredje dag vil han opreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.  1 Sam 2,6 

Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden.  5 Mos 11,14   Jes 44,3-4   Jes 55,10-11   Jes 58,8   Hos 14,6 

Hvad skal jeg gjøre med dig, Efra'im? Hvad skal jeg gjøre med dig, Juda? For eders kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort.

Derfor har jeg hugget løs på dem ved profetene, drept dem ved min munns ord, og dommene over dig fór ut som et lyn.  Jes 11,4   Jes 49,2   Hebr 4,12 

For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mere enn til brennoffer.  1 Sam 15,22   Hos 4,1   Matt 9,13   Matt 12,7 

Men de har brutt pakten, likesom Adam; der har de vært troløse mot mig.  1 Mos 3,6 

Gilead er en by med ugjerningsmenn, full av blodspor.  Hos 12,12 

Og lik en røverskare som lurer på folk, er hele presteflokken; de myrder på veien til Sikem; ja, skammelige ting har de gjort.

10 I Israels hus har jeg sett grufulle ting; der driver Efra'im hor, der er Israel blitt urent.  Jer 18,13   Hos 5,3 

11 Også for dig, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.  5 Mos 30,3   Jer 33,26   Jer 51,33   Esek 16,53   Esek 39,25   Hos 8,7   Joel 3,6 

Hosea
7 kapittel

Herrens arbeid med å føre Efra'im til omvendelse har bare gjort dets fordervelse mere åpenbar; løgn, tyveri og rov råder iblandt dem, uten at nogen frykter Guds straff; konge og fyrster har behag i denne folkets ugudelige ferd og er selv hengitt til hor, svik og bespottelse; ved idelige sammensvergelser er den ene konge falt efter den andre, 1-7. I den elendighet som folkets ugudelighet har ført over det, har det ikke tydd til Herren, men til fremmede, til Egypten og Assyria, som bare har fortært dets kraft. Herren, som det utakknemlig har forlatt, og som det i sin nød ikke av hjertet, men bare på skrømt påkaller, vil straffe dets frafall med ødeleggelse, 8-16.

Når jeg vil læge Israel, da åpenbares Efra'ims misgjerning og Samarias ondskap; for de farer med svik, og tyver bryter sig inn, og røverskarer plyndrer utenfor.  Hos 12,1 

Og de tenker ikke på at jeg kommer all deres ondskap i hu; nu har deres gjerninger omringet dem, de er kommet for mitt åsyn.  Hos 5,3 

Ved sin ondskap gleder de kongen og ved sine løgner fyrstene.

Alle sammen er de horkarler; de ligner en ovn som ophetes av bakeren; han holder bare op med å ilde fra deigen eltes til den er syret.  Hos 7,6 

På vår konges dag drikker fyrstene sig syke av den hete vin; han rekker spottere hånden.  Ordsp 20,1 

For de gjør sitt hjerte så hett som en ovn mens de lurer; hele natten sover deres baker, om morgenen brenner det som luende ild.*  *baker: deres lidenskap.

Alle sammen blir de hete som en ovn og fortærer sine dommere; alle deres konger er falt, det er ingen iblandt dem, som kaller på mig.  Job 27,10   Sal 14,4   Jes 64,6   Hos 7,14 

Efra'im blander sig med folkene; Efra'im er blitt en kake som ikke er vendt.

Fremmede har fortært hans kraft, men han vet det ikke; hans hår er alt gråsprengt, men han vet det ikke.

10 Og Israels stolthet vidner mot ham like i hans åsyn; men de vender ikke om til Herren sin Gud og søker ham ikke til tross for alt dette.  Hos 5,5   Am 4,6   Hag 2,17 

11 Men Efra'im er blitt som en enfoldig due, uten forstand; på Egypten kaller de, til Assur går de.  Hos 5,13   Hos 8,9 

12 Så snart de går, vil jeg spenne ut mitt nett over dem; som himmelens fugler vil jeg dra dem ned; jeg vil tukte dem, som det allerede er forkynt for deres menighet.  3 Mos 26,14-39   5 Mos 28,15-68   2 Kong 17,4-6   Esek 12,13   Esek 17,20   Esek 32,3   Hos 5,9 

13 Ve dem, at de flyktet bort fra mig! Ødeleggelse over dem, fordi de er falt fra mig! Jeg vilde forløse dem, men de talte løgn imot mig.  Sal 81,12-13 

14 De roper ikke til mig fra sitt hjerte, men ligger og hyler på sitt leie; de trenger sig sammen for å få korn og most, men fra mig vender de sig bort.  Sal 14,4 

15 Det er jeg som har lært dem op, og som har styrket deres armer; men mot mig har de ondt i sinne.

16 De vender sig, men ikke mot det høie; de er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld; dette blir dem til spott i Egyptens land.  Sal 73,8-9   Sal 78,57 

Hosea
8 kapittel

Profeten skal forkynne at fiender skal komme over Israel, fordi det har brutt pakten med Herren; forgjeves skal det i nøden gjøre gjeldende at det kjenner ham. Det har tatt sig konger uten hans vilje og dyrket gullkalver som guder og ved alt dette pådradd sig svære straffedommer. Det har beilet til verdensmaktens gunst og skal derfor leve blandt hedningene som et foraktet, fåtallig og undertrykt folk. Det har i forakt for Guds bud bygget sig mange alter; Herren har ikke behag i dets kjødelige offer og skal overgi det til den gamle trældom, 1-13. De palasser og festninger som Israel og Juda i sitt overmot har bygget sig, skal ødelegges, 14.

Sett basunen for din munn! - Som en ørn kommer fienden over Herrens hus, fordi de har brutt pakten med mig og forsyndet sig mot min lov.  5 Mos 28,49   Jes 58,1 **  *munn: Jes 58,1.

De skal rope til mig: Min Gud! Vi israelitter kjenner dig.

Israel har støtt det gode fra sig - fienden skal forfølge ham.

De har valgt sig konger, som ikke kom fra mig, de har satt inn fyrster, uten at jeg visste om det. Av sitt sølv og gull har de gjort sig avgudsbilleder, så de skulde bli utryddet.  5 Mos 4,25-31   5 Mos 8,19   5 Mos 11,16-17   5 Mos 30,17-20 

Motbydelig er din kalv, Samaria! Min vrede er optendt mot dem. Hvor lenge skal renhet synes dem utålelig?  Jer 13,27 

For et verk av Israel er den, en kunstner har gjort den, og den er ikke nogen gud; ja, til splinter skal den bli Samarias kalv.  2 Mos 32,20 

For vind sår de, og storm skal de høste; deres korn får ikke aks, deres grøde gir ikke føde; om den gir noget, skal fremmede opsluke det.  5 Mos 28,33   Jes 65,22   Jer 12,13   Hos 10,13   Mi 6,15   Hag 1,6 

Israel er opslukt; nu er de blandt folkene lik en ting som ingen bryr sig om;

for de drog op til Assur lik et villesel, som går sine egne veier; Efra'im tinger om elskov;  Hos 5,13   Hos 7,11 

10 men om de enn tinger blandt folkene, vil jeg nu samle dem dit, og de skal begynne å bli færre under storkongens byrder.

11 Fordi Efra'im har gjort sig så mange alter til å synde med, er de blitt ham alter til synd.  Hos 12,12 

12 Om jeg enn skriver ham mine lover i tusentall, så blir de allikevel aktet for noget fremmed.

13 Som offergaver til mig ofrer de kjøtt som de selv eter; Herren har ikke behag i dem. Nu vil han komme deres misgjerning i hu og hjemsøke dem for deres synder - de skal vende tilbake til Egypten.  Jes 1,11   Jer 7,21   Jer 14,12   Am 5,22 

14 Israel glemte sin skaper og bygget sig palasser, og Juda bygget mange faste byer; men jeg vil sende ild mot hans byer, og den skal fortære hans palasser.  Jer 17,27   Esek 20,47   Hos 2,13   Hos 13,6   Am 5,6 

Hosea
9 kapittel

Det frafalne Israel skal ikke juble over sin rikdom av jordiske goder, hvori det ser lønnen for sin avgudsdyrkelse; for disse goder skal tas fra det. Det skal føres bort til Assyria, hvor all dets gudstjeneste ophører, mens dets land ligger øde, 1-6. Denne straff skal komme over det fordi det forført av sine falske profeter, som det da vil se i deres rette lys, har likesom fedrene i dommernes tid og i ørkenen styrtet sig i dyp fordervelse. All dets herlighet skal bli til intet; Herren skal slå det med ufruktbarhet, og de barn som det måtte få, skal omkomme. Herren skal for dets ulydighets skyld forstøte det, så det må vanke om iblandt hedningene, 7-17.

Gled dig ikke, Israel, og juble ikke, likesom folkene! For du har forlatt din Gud i hor; du har elsket horelønn på hvert sted hvor kornet treskes.  Sal 73,27   Esek 20,30 

Treskeplassen og vinpersen skal ikke kunne fø dem, og mosten skal slå feil for dem.

De skal ikke bli boende i Herrens land; men Efra'im skal vende tilbake til Egypten, og i Assur skal de ete det som er urent.  Esek 4,13 

De skal ikke ofre vin til drikkoffer for Herren, og deres slaktoffer skal ikke behage ham; som sorgens brød skal de være for dem; alle som eter det, skal bli urene; for sitt brød har de for sig selv, det kommer ikke i Herrens hus.  5 Mos 26,14   Hos 8,13 

Hvad vil I gjøre på høitidsdagen, på Herrens festdag?

For de drar bort for ødeleggelses skyld; Egypten skal samle dem, Memfis begrave dem; deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, torner skal vokse i deres telt.

Kommet er hjemsøkelsens dager, kommet er gjengjeldelsens dager; Israel skal få merke det: En dåre er profeten, avsindig er åndens mann, fordi din misgjerning er så stor og ditt fiendskap så sterkt.

Efra'im ser sig om efter andre guder ved siden av min Gud; profeten er en fuglefangersnare på alle hans veier, bare fiendskap i hans Guds hus.  2 Mos 20,3   Hos 5,1 

De er sunket dypt i fordervelse, som i Gibeas dager; han skal komme deres misgjerning i hu, han skal hjemsøke dem for deres synder.  Dom 19,15-16   Dom 20,13 

10 Som druer i ørkenen fant jeg Israel, som den tidligste frukt på et fikentre i dets første tid så jeg eders fedre; men da de kom til Ba'al-Peor, vidde de sig til avgudsdyrkelsen og blev vederstyggelige likesom den de elsket.  4 Mos 25,3   Jer 3,24 

11 Efra'ims herlighet skal flyve bort som en fugl. Ingen fødsel, intet fruktsommelig morsliv, ingen undfangelse!

12 Ja, selv om de opfør sine barn, vil jeg gjøre dem barnløse, så intet menneske blir tilbake; for ve dem når jeg forlater dem!

13 Efra'im er, som om jeg så bort til Tyrus, plantet på en eng; men Efra'im må føre sine barn ut til bøddelen.  Esek 27,3 

14 Gi dem, Herre! - Ja, hvad skal du gi dem? Gi dem morsliv som føder i utide, og bryster som er uttørket!

15 All deres ondskap er samlet i Gilgal, ja, der har jeg fattet hat til dem; for deres onde gjerningers skyld vil jeg drive dem ut av mitt hus; jeg vil ikke elske dem mere, alle deres førere er oprørere.  Jes 1,23   Hos 4,15   Hos 12,10 

16 Efra'im er ormstukket, deres rot er blitt tørr, frukt skal de ikke bære; om de enn føder, vil jeg drepe deres dyre livsfrukt.  Sal 102,5   Hos 9,12   Jona 4,7 

17 Min Gud skal forkaste dem, fordi de ikke har hørt på ham, og de skal vanke om blandt folkene som flyktninger.  5 Mos 28,65 

Hosea
10 kapittel

Israel har i sitt hjertes falskhet lønnet all Herrens velsignelse med avgudsdyrkelse og gjort sig skyldig i mened og den verste urettferdighet. For dette skal det bøte; dets avgud skal bortføres, dets konge tilintetgjøres, dets avgudsaltere nedbrytes, og det selv gripes av fortvilelse, 1-8. Fra gammel tid av har det vært ugudelig, hittil uten å være blitt straffet, som i fordums tid. Nu skal straffen komme; det skal føres i trældom av fremmede folk, 9-11. Måtte det omvende sig i tide! Dets makt, som det hittil har stolt på, skal Herren tilintetgjøre ved en redselsfull krig; dets festninger og hærer skal ødelegges, og med dets konge skal det være ute, 12-15.

Israel er et frodig vintre, som bærer frukt; jo mere frukt han fikk, desto flere alter bygget han; jo bedre det gikk hans land, desto vakrere billedstøtter gjorde han sig.  Hos 12,12 

Deres hjerte er falskt, nu skal de bøte; han skal bryte ned deres altere og ødelegge deres billedstøtter;  2 Kong 17,6-23 **  *han: Herren.

ja, nu skal de si: Vi har ingen konge; for vi har ikke fryktet Herren, og kongen, hvad kan vel han gjøre for oss?

De har talt tomme ord, svoret falsk, inngått forbund, og retten skyter op som giftige urter på markens furer.  Am 6,12 

For Bet-Avens kalv er Samarias innbyggere i angst; ja, dens folk sørger over den, og dens avgudsprester skjelver for den - for dens herlighet, fordi den er ført bort fra dem.  Hos 10,15 **  *Bet-Avens: d. e. Betels; Hos 10,15.Note dens: kalvens, avgudens.

Også den skal føres til Assur, som en gave til kong Jareb; skam skal Efra'im høste, og Israel skal skamme sig over sitt råd.  Hos 5,13 **  *Jareb: Hos 5,13.

Samarias konge skal bli borte som en spån på vannets flate.  Hos 10,15 

Og Avens offerhauger, Israels synd, skal tilintetgjøres; torner og tistler skal skyte op på deres altere, og de skal si til fjellene: Skjul oss! og til haugene: Fall over oss!  Luk 23,30   Åp 6,15-16 

Fra Gibeas dager av har du syndet, Israel! Der er de blitt stående, uten at krigen mot nidingene har nådd dem i Gibea.  Dom 19,12-30   Dom 20,9-25 **  *Der: i gibe'ittenes synd.

10 Efter min lyst vil jeg tukte dem, og folkeslag skal samles imot dem, når jeg binder dem fast til begge deres misgjerninger.

11 Efra'im er en opøvd kvige, som gjerne vil treske, men jeg legger et åk på dens fagre hals; jeg vil spenne Efra'im for, Juda skal pløie, Jakob skal harve.

12 Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder.  Ordsp 11,18   Ordsp 22,8   Jes 45,8   Jes 55,6   Jer 4,3 

13 I har pløid ugudelighet, I har høstet urett, I har ett løgnens frukt; for du har satt din lit til din ferd og til dine mange helter.  Job 4,8   Hos 8,7 

14 Derfor skal det reise sig et krigsbulder blandt dine stammer, og alle dine festninger skal ødelegges, likesom Salman ødela Bet-Arbel på stridens dag, da både mor og barn blev knust.*  *Salman: kanskje Salmanassar.

15 Sådant skal Betel føre over eder for eders store ondskaps skyld; når det lysner til dag, er det ute, aldeles ute med Israels konge.  2 Kong 17,6-23   Hos 10,7 **  *konge: Hosea; 2 Kong 17,6fg.

Hosea
11 kapittel

Helt fra Israels ungdom av har Herren vist det inderlig kjærlighet og faderlig omhu og uavlatelig formant det til omvendelse; men det har vært døvt for alle hans ord og idelig vidd sig til avgudsdyrkelse, det har hårdnakket fremturt i sitt frafall. Derfor skal det nu gis i den assyriske konges vold, 1-7. Herrens miskunnhet mot det er dog for stor til at han kan aldeles tilintetgjøre det; det adspredte Israel skal ved hans mektige røst atter bli samlet og få bo i sitt hjem, 8-11.

Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn.  Matt 2,15 

Jo mere de kalte på dem, dess mere gikk de bort fra dem; de ofrer til Ba'alene og brenner røkelse for de utskårne billeder.*  *de: profetene.

Og det var da jeg som lærte Efra'im å gå og tok dem på mine armer; men de skjønte ikke at jeg lægte dem.  2 Mos 19,4   5 Mos 1,31   5 Mos 32,11-12   Jes 63,9 

Med menneskebånd drog jeg dem, med kjærlighets rep, og jeg var for dem som de som løfter op åket over kjevene, og jeg gav ham føde.

Han skal ikke vende tilbake til Egyptens land, men Assur skal være hans konge; for de vilde ikke vende om.

Sverdet skal fare om i hans byer og tilintetgjøre hans bommer og ete om sig - for deres onde råds skyld;  Hos 10,6   Hos 14,1 

for mitt folk henger fast ved sitt frafall fra mig, og kaller nogen dem til det høie, er det ingen av dem som løfter sitt øie opad.  Hos 7,16 

Hvorledes skal jeg kunne gi dig op, Efra'im, gi dig til pris, Israel? Hvorledes skal jeg kunne gi dig op som Adma, gjøre med dig som med Sebo'im? Mitt hjerte vender sig i mig, all min medynk våkner.  1 Mos 19,24-25   5 Mos 29,23   Jer 31,20 

Jeg vil ikke fullbyrde min brennende vrede, jeg vil ikke atter ødelegge Efra'im; for jeg er Gud og ikke et menneske, den Hellige i din midte; jeg kommer ikke med glødende harme.  4 Mos 23,19   1 Sam 15,29 

10 De skal følge Herren; han skal brøle som en løve; ja, han skal brøle, og bevende skal hans barn komme fra havet;  Hos 3,5 

11 bevende skal de komme som en fugl fra Egypten, som en due fra Assurs land, og jeg vil la dem bo i sine hus, sier Herren.

Hosea
12 kapittel

Efra'im er full av løgn og utroskap, og Juda er gjenstridig mot Gud; derfor skal Herren tukte dem begge, 1-3. Israels stamfar Jakob kjempet iherdig for løftet og velsignelsen og seiret i kampen; efter hans eksempel burde folket vende om til Herren, som ennu er den samme som fordum, og bie på hans frelse, 4-7. Men Israel er blitt lik kremmerfolket Kana'an. Herren, som har frelst det fra Egypten og uavlatelig, men forgjeves forkynt det sitt ord ved profetene, skal straffe det for dets kana'anittiske vesen og dets avgudsdyrkelse, 8-12. Mens dets stamfar Jakob måtte gjennemgå stor trengsel, har det selv, hans avkom, nytt godt av Herrens hjelp og omsorg. Da det nu tross dette har vakt hans vrede ved sine synder, skal han gjengjelde det dets ferd, 13-15.

Efra'im har omringet mig med løgn, og Israels hus med svik; og Juda er ennu gjenstridig mot Gud, mot den trofaste Hellige.  Jer 2,31 

Efra'im higer efter vind, han jager efter østenvær; hele dagen dynger han op løgn og ødeleggelse; de inngår pakt med Assur, de fører olje til Egypten.

Herren har trette med Juda, og han skal hjemsøke Jakob for hans ferds skyld, betale ham efter hans gjerninger.

I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud.  1 Mos 25,22-26   1 Mos 32,24-32 

Han kjempet med engelen og vant; han gråt og bad ham om nåde; i Betel møtte han ham, og der talte han med oss.  1 Mos 28,13   1 Mos 35,9-15 

Og Herren, hærskarenes Gud - Herren er det navn han skal kalles med.  2 Mos 3,15   2 Mos 15,3   Sal 68,5 

Og du - til din Gud skal du vende om; hold fast ved miskunnhet og rett, og bi stadig på din Gud!  Sal 37,3-5   Sal 62,9   Hos 14,2   Joel 2,12   Sak 7,9 

I Kana'ans hånd er det falsk vekt; å gjøre urett er hans lyst.*  *Kana'ans: Israel lignes med det kana'anittiske handelsfolk.

Og Efra'im sier: Ja, jeg er blitt rik, har vunnet mig gods; men i alt mitt strev skal ingen kunne finne nogen urett - nogen synd.

10 Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land; jeg vil ennu la dig bo i telt likesom i høitidsdagene.

11 Jeg har talt til profetene, og jeg har latt dem se syner i mengde, og gjennem profetene har jeg talt i lignelser.

12 Er Gilead fullt av misgjerninger, så skal de også bli rent til intet; har de ofret okser i Gilgal, så skal og deres altere bli som stenrøser langsmed markens furer.  Hos 6,8   Hos 8,11   Hos 10,1 

13 Jakob flyktet til Arams land, Israel tjente for å vinne en hustru - for å vinne en hustru voktet han får.  1 Mos 28,5   1 Mos 29,20 **  *land: d. e. Mesopotamia.

14 Men ved en profet førte Herren Israel op fra Egypten, og ved en profet voktet han det.  2 Mos 3,10   2 Mos 12,37   Sal 77,21 

15 Efra'im har vakt bitter harme; derfor skal hans Herre la hans blodskyld komme over ham, og hans hån skal han gjengjelde ham.  Jes 65,6-7 

Hosea
13 kapittel

Efra'im var engang høit æret i Israel, men så gav det sig til å drive avgudsdyrkelse og har siden blitt ved med det; derfor skal det hastig og fullstendig bli bortført fra sitt land, 1-3. Enda Herren fra gammel tid har vist sig som dets eneste Gud og frelser, har det i sitt overmot glemt ham; derfor har han hjemsøkt og vil han fremdeles hjemsøke det med forferdelige straffedommer, 4-8. Israels oprør mot Herren, dets hjelper, har styrtet det i fordervelse. Dets selvvalgte konger og fyrster, som Herren i sin vrede har gitt og igjen tatt fra det, kan ikke hjelpe det. Herren har ikke glemt dets synd, men skal straffe den med hård trengsel, 9-13. Til døden vil han ikke overgi det, fra den skal det bli forløst (ved Messias), men for straff skal det allikevel ikke gå fri; Samaria skal bli ødelagt for sin gjenstridighets skyld, 14 - kap. 14,1.

Når Efra'im talte, blev alle redde; han raget høit op i Israel; da førte han skyld over sig ved å dyrke Ba'al og døde.  1 Kong 16,31-32 

Og nu blir de ved å synde og gjøre sig støpte billeder av sitt sølv, avguder efter sin egen forstand, alle sammen håndverkeres arbeid; sådanne er det de taler til - mennesker som ofrer, kysser kalver!  1 Kong 19,18   Job 31,27 

Derfor skal de bli som en morgensky, lik duggen som tidlig svinner bort, lik agner som vinden fører bort fra treskeplassen, og som røk fra et røkfang.  Sal 1,4   Hos 6,4 

Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land, og nogen annen Gud enn mig kjenner du ikke, og nogen annen frelser finnes det ikke.  2 Mos 20,2   5 Mos 5,6-11   Hos 12,10   1 Kor 8,4 

Det var jeg som sørget for dig i ørkenen, i det brennhete land.  5 Mos 8,2   5 Mos 32,10 

Fordi deres beite var godt, blev de mette; og da de blev mette, ophøiet de sig i sitt hjerte, og så glemte de mig.  5 Mos 8,11-18   5 Mos 31,20   5 Mos 32,15   Jer 18,15   Hos 2,13   Hos 8,14 

Da blev jeg mot dem som en løve; som en leopard lurer jeg ved veien;  Jer 5,6   Klag 3,10   Hos 5,14 

jeg vil møte dem som en bjørn som ungene er tatt fra, og sønderrive deres hjertes dekke; jeg vil fortære dem som en løvinne; markens ville dyr skal sønderslite dem.*  *dekke: d. e. deres bryst.

Det er blitt til din ødeleggelse, Israel, at du har satt dig op imot mig, jeg som er din hjelp.  Jes 3,9   Jer 2,17   Jer 25,7 

10 Hvor er da din konge, at han skulde kunne frelse dig i alle dine byer, og dine dommere, om hvem du sa: Gi mig en konge og fyrster?  1 Sam 8,5-6 

11 Jeg gir dig en konge i min vrede, og jeg tar ham bort igjen i min harme.  1 Sam 8,9-22   Hos 8,4   Hos 10,7 

12 Efra'ims misgjerning er samlet i en pung, hans synd er gjemt.  Job 14,17 

13 Veer som hos en fødende kvinne skal komme over ham. Han er en uforstandig sønn; når tiden er der, kommer han ikke frem i modermunnen.  Sal 48,7   Jes 13,8   Jer 30,6 

14 Av dødsrikets vold vil jeg fri dem ut, fra døden vil jeg forløse dem. Død! Hvor er din pest? Dødsrike! Hvor er din sott? Anger er skjult for mine øine.  4 Mos 23,19   1 Sam 15,29   Jes 25,8   Rom 11,29   1 Kor 15,54-55   2 Tim 1,10   Hebr 2,14 *****  *øine: jeg angrer ikke hvad jeg har lovt; 4 Mos 23,19.

15 For han bærer frukt, der han står blandt sine brødre; men det kommer en østenvind, et Herrens vær, som drar op fra ørkenen, og hans brønn blir tom, og hans kilde tørkes ut; den røver den hele skatt av kostelige ting.  1 Mos 48,19   1 Mos 49,22   Hos 4,19 ***  *frukt: 1 Mos 48,19; 49,22.Note den: østenvinden, d. e. assyrerne; Hos 4,19.

Hosea
14 kapittel

Profeten formaner til slutt Israel til å omvende sig til Herren. Hvis det gjør det, skal han igjen ta det til nåde, læge alle dets brøst, på ny la det herlig blomstre og overøse det med en rik fylde av velsignelse, 2-9. Vel den som tar til hjerte hvad Herren har talt gjennem profeten, 10.

Samaria skal bøte fordi det har vært gjenstridig mot sin Gud; for sverdet skal de falle, deres små barn skal knuses, og deres fruktsommelige kvinner opskjæres.  2 Kong 15,16   Am 1,13 

Vend om, Israel, til Herren din Gud! For du er falt ved din misgjerning.  Hos 12,7   Joel 2,12   Sak 1,4 

Kom med [ydmyke] ord og vend om til Herren! Si til ham: Forlat all misgjerning og ta imot det gode vi kan yde - la oss betale med okser, med våre leber!  Sal 51,19   Sal 119,108   Hebr 13,15 ***  *leber: d. e. med vår takk og pris som offer; Sal 51,19; 119,108.

Assur skal ikke hjelpe oss, på hester vil vi ikke ride, og vi vil ikke mere si til våre henders verk: Vår Gud! For det er hos dig den farløse finner miskunnhet.  Sal 10,14-18   Sal 68,6   Sal 146,9   Jes 10,20 

Jeg vil læge deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet; for min vrede har vendt sig fra dem.  Jes 53,5   Jer 31,20   Hos 6,1 

Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon.

Hans skudd skal brede sig vidt utover, og hans løv skal skinne som oljetreet, og dufte skal han som Libanon.  Sal 80,10-20 

De som sitter i hans skygge, skal atter avle korn og blomstre som vintreet; minnet om ham skal være som Libanons vin.

Efra'im! Hvad har jeg mere med avguder å gjøre? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham; jeg er som en grønn cypress, det skal vise sig at din frukt kommer fra mig.  Joh 15,1-8 

10 Hvem er vis, så han skjønner dette, forstandig, så han merker sig det? For Herrens veier er rette, og de rettferdige ferdes på dem, men overtrederne snubler der.  Sal 25,10   Jes 8,14 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.